-سلام

-سلام،بموقع اومدی!

-بریم؟

-فقط یه لحظه وایسا

...و از زمین زیر پایش عکسی میگیرد.

-حالا چرا از زمین؟؟(می خندد)

-میدونی اینجا کجاست؟

-...

-اینجا اولشه، اولین قدممون. نمیخوام یادم بره از کجا شروع شد.

-(اشک در.چشمانش حلقه میزند)میدونستی چقدر...

(حرفش را قطع میکند)-میدونم(چشمک میزند)...بریم؟

و دو قدم مجزا همزمان به سوی هدفی همسو منتج میشوند...

-تاحالا دوست داشتی زندگیت با یه لانگ شات تموم بشه؟ وقتی داری میری سمت افق اونم با یکی(سلقمه ای به پهلویش میخورد)

-آره ولی خب میدونی که هیچوقت نمیشه...

-کاش؟

-کاش.