بقیه بهم میگن "امیر" خیلی وقتا هم پیش اومده که گفتن "سلام" ولی خارج این دوتا نیست.
یه "او" هم هست که هنوز نیست که باشه یعنی هستا ولی نیست که باشه اگه هم توضیح بیشتر بخواین میتونم بگم هست یعنی باید باشه یعنی بودنش نمیشه نداره اما نیست!(مکافاتی داریم از دستش)
یه لیوان خالی هم هست که کسی به فکرشم نمیرسه اسم مستعار بذاره واسش... همون لیوان خالی کافیه!
یه "پارچ" هم هست که سریع میاد و میره اگه دیدینش بگیرینش چون صبر نمیکنه. تو گوشه گوشه وبلاگ هم سرک میکشه به "زمان" هم کاری نداره.اتفاقا کلید پر کردن لیوان خالی هم هست ولی یافت می نشود مگر به سختی.
خلاصه بگم:
امیدوارم اینجا بهتون خوش بگذره