اگه کاری دارین حرفی دارین کمک میخواین یا حتی احساس میکنین من شما رو کار دارم و نمیخواین تو نظرات بگین اینجارو گذاشتن که بتونین با من در ارتباط باشین.