گاهی اوقات فریادم آینه را میشکند

و سکوتم مرا

که سکوت آینه را میگذارد

و فریاد مرا

و غافل که این پنجره است

پنجره ای رو به صدا

صدایی که میرسد از او

و میشکند...مرا

من شکستم او?

یا او مرا?

پس میگذارم برای او

...آینه را

پ.ن.:لیوان خالی پر است از هوا.